Genel Aydınlatma Metni

  1. Ana Sayfa
  2. Genel Aydınlatma Metni

DUMLU GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Dumlu Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  olarak olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; Dumlu Gayrimenkul  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi, iş birimleri arasında koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, bilişim sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması, veri sahibi lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi, talep ve soruların cevaplanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası, Şirket ile iş ilişkisi içindeki kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini kapsamında ya da kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirilme amacıyla sınırlı olarak işlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, ilgili kurum veya kuruluşlara,
İşveren ile imzalanan sözleşme gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla işverene,
Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi, insan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi, şirket amaçlarının yerine getirilmesi maksadıyla; İnşaat yöneticileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, Tapu Müdürlüğü,Vergi Dairesi,SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içi/yurt dışına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz;
• Web sitemizde elektronik ortamda doldurduğunuz İş Başvuru Formu ile Şikâyet Öneri Formu dahil her türlü formlar aracılığıyla,
• Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,
• İşveren ile imzalanan sözleşme gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,
• Alt yüklenici / taşeronlar ile imzalanan sözleşmeler gereğince yürütülen faaliyetlerde,
• Ziyaretçi kayıt defteri, güvenlik noktalarında ve satış ofisimizde bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
• Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
• İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
• Faaliyetlerimize yönelik tanıtım ve benzeri süreçler yoluyla,
• Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
• Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
• Kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde toplanmaktadır.

Bu yöntem ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası meşru menfaatlerimizin sağlanması, insan kaynakları, finans/muhasebe, bilgi güvenliği politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, ulusal ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca ya da diğer kurumlarca talep edilen bilgi aktarımı ve raporlama yükümlülüklerine uyulması maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, Veri Sorumlusunun “Cumhuriyet Mahallesi Melisa Sokak No: 7 Çerkezköy / Tekirdağ” adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter , iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da info@dumluyapi.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan dumlugayrimenkul@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.

Dumlu Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Cumhuriyet Mahallesi Melisa Sokak No: 7 Çerkezköy / Tekirdağ

0282 738 18 78      –     www.dumluyapi.com